અનન્યા/081122/પ્રથમપૃષ્ઠ

અનન્યા/081122/પ્રથમપૃષ્ઠ

 

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નું પૃષ્ઠ પ્રગટ થયેલ છે.

 

* * * અનન્યા/081122/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

અનન્યા/081025/પ્રથમપૃષ્ઠ

અનન્યા/081025/પ્રથમપૃષ્ઠ

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નું પૃષ્ઠ પ્રગટ થયેલ છે.

 

* * * અનન્યા/081025/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

અનન્યા/080913/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં સર્ન , સ્વિટઝર્લેંડ, યુરોપના વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ – બિગ બેંગ થિયરીના એલએચસી પ્રયોગ – ની માહિતી છે, ઉપરાંત ‘ફિલ્મ-સિનેમા’ આદિ અન્ય વિભાગો પ્રગટ થયેલ છે. * * * અનન્યા/080913/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * * * * * ** * * **

અનન્યા/080906/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે “અનન્યા”ના આજના અંકમાં માત્ર ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નું પૃષ્ઠ પ્રગટ થયેલ છે. સુજ્ઞ વાચકો ક્ષમા કરે!
* * * અનન્યા/080906/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

અનન્યા/080830/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

અનન્યા/080830/પ્રથમપૃષ્ઠ

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નું પૃષ્ઠ પ્રગટ થયેલ છે.

* * * અનન્યા/080830/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

અનન્યા/080726/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

અનન્યા/080726/પ્રથમપૃષ્ઠ

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નું પૃષ્ઠ પ્રગટ થયેલ છે.

* * * અનન્યા/080726/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

અનન્યા/080614/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

સાહિત્યસર્જનને અર્થપૂર્ણ પ્રતિભાવોની અપેક્ષા હોય છે, ભલે અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ કોઇ પણ હોય.

ગુજરાતી બ્લોગિંગનું ધોરણ સુધારવા વાચકો પ્રતિભાવો દ્વારા શું ફાળો આપી શકે? ગુજરાતી બ્લોગ્સ પર કોમેન્ટસનું મહત્વ શું? સચોટ અને અર્થસૂચક કોમેન્ટ કોને કહેવાય? આ પ્રશ્નોનું મહત્વ આપ સમજી શકો છો.

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં તે સંદર્ભે ‘ગુજરાતી નેટ જગત’ના પૃષ્ઠ પર ડો. વિવેક ટેઇલરની એક રચનાત્મક કોમેન્ટને બિરદાવી છે. * * * અનન્યા/080614/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

અનન્યા/080607/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

* * ** * ** * ** ** * * * * * * * **

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં તમામ પૃષ્ઠોનો રસથાળ પુનઃ પ્રસ્તુત છે.

‘આજકાલ’માં બ્રાઝિલના સંદર્ભે દુનિયાની ઊભરતી નવી આર્થિક વ્યવસ્થાની ઝાંખી થાય છે.

ફિલ્મ-સિનેમા’ના પૃષ્ઠ પર અરદેશર ઈરાનીની 1922માં રજૂ થયેલી બોલિવુડની પ્રથમ ભવ્યાતિભવ્ય ફિલ્મ ‘વીર અભિમન્યુ’ની કથાનું ચિત્રણ છે. આપના પ્રતિભાવની પ્રતીક્ષા અપેક્ષિત છે.

* * * અનન્યા/080607/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

અનન્યા/080531/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

અનિવાર્ય સંયોગોને લીધે “અનન્યા”ના પ્રકાશનમાં વિક્ષેપ બદલ ક્ષમાયાચના. “અનન્યા”ના આજના અંકમાં ‘ફિલ્મ-સિનેમા’ના પૃષ્ઠ પર ચલચિત્રના ઇતિહાસની શ્રેણી આગળ ધપે છે.
* * * અનન્યા/080531/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

* * * * * * ** **

અનન્યા/080524/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં ગુજરાતી ઇન્ટરનેટ પર ફિલ્મ-સિનેમાના ઇતિહાસની રસપ્રદ શ્રેણી ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નો ત્રીસમો હપ્તો પ્રગટ થયેલ છે.

* * * અનન્યા/080524/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

* * * * * * ** **

અનન્યા/080517/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નું પૃષ્ઠ પ્રગટ થયેલ છે.

* * * અનન્યા/080517/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

* * * * * * ** **

અનન્યા/080510/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

“અનન્યા”ના આજના અંકમાં માત્ર ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નું પૃષ્ઠ પ્રગટ થઈ શકેલ છે. વાચકો દરગુજર કરે તેવી વિનંતી.

* * * અનન્યા/080510/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

* * * * * * ** **

અનન્યા/080503/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

* * * * * * * * **

અનિવાર્ય પરિસ્થિતિને કારણે “અનન્યા”ના આજના અંકમાં પણ માત્ર ‘ફિલ્મ-સિનેમા’નું પૃષ્ઠ પ્રગટ થયેલ છે. * * * અનન્યા/080503/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

* * * * * * ** **

અનન્યા/080426/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

અનન્યાના આજના અંકમાં ફિલ્મ-સિનેમાનું પૃષ્ઠ પ્રગટ થયેલ છે.

* * * અનન્યા/080426/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *

અનન્યા/080419/પ્રથમપૃષ્ઠ

.

અનન્યાનું પ્રકાશન ટૂંક સમયમાં નિયમિત થશે. વિલંબ બદલ અમને ખેદ છે.

પ્રસ્તુત અંકમાં ફિલ્મસિનેમાના ઇતિહાસની રસપ્રદ શ્રેણીનો  પચીસમો હપ્તો પ્રગટ કરેલ છે. આભાર. 

* * * અનન્યા/080419/હરીશ દવે/ Ananyaa/ * * *